statuary art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statuary art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statuary art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statuary art.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statuary art

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nghệ thuật nặn tượng