statistician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statistician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statistician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statistician.

Từ điển Anh Việt

 • statistician

  /,stətis'tiʃn/ (statist) /'steitist/

  * danh từ

  nhà thống kê, người thống kê

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statistician

  * kinh tế

  chuyên viên thống kê

  nhà thống kê học

  nhân viên thống kê

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nhà thống kê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • statistician

  a mathematician who specializes in statistics

  Synonyms: mathematical statistician

  someone versed in the collection and interpretation of numerical data (especially someone who uses statistics to calculate insurance premiums)

  Synonyms: actuary