star-thistle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star-thistle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star-thistle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star-thistle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • star-thistle

    Mediterranean annual or biennial herb having pinkish to purple flowers surrounded by spine-tipped scales; naturalized in America

    Synonyms: caltrop, Centauria calcitrapa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).