stamboul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamboul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamboul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamboul.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stamboul

    Similar:

    istanbul: the largest city and former capital of Turkey; rebuilt on the site of ancient Byzantium by Constantine I in the fourth century; renamed Constantinople by Constantine who made it the capital of the Byzantine Empire; now the seat of the Eastern Orthodox Church

    Synonyms: Stambul, Constantinople

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).