squaw-bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squaw-bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squaw-bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squaw-bush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • squaw-bush

    Similar:

    squawbush: deciduous shrub of California with unpleasantly scented usually trifoliate leaves and edible fruit

    Synonyms: skunkbush, Rhus trilobata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).