squamous cell carcinoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squamous cell carcinoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squamous cell carcinoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squamous cell carcinoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • squamous cell carcinoma

    Similar:

    cancroid: the most common form of skin cancer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).