spt spoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spt spoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spt spoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spt spoon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spt spoon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống mẫu thí nghiệm SPT