spirodela polyrrhiza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spirodela polyrrhiza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spirodela polyrrhiza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spirodela polyrrhiza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spirodela polyrrhiza

    Similar:

    great duckweed: cosmopolitan except South America and New Zealand and some oceanic islands

    Synonyms: water flaxseed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).