soldered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soldered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soldered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soldered.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soldered

    * kỹ thuật

    được hàn