snapping shrimp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snapping shrimp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snapping shrimp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snapping shrimp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • snapping shrimp

    small shrimp that makes a snapping noise with one of their enlarged chelae

    Synonyms: pistol shrimp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).