snakebird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snakebird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snakebird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snakebird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • snakebird

    fish-eating bird of warm inland waters having a long flexible neck and slender sharp-pointed bill

    Synonyms: anhinga, darter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).