sliding-vane compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sliding-vane compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sliding-vane compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sliding-vane compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sliding-vane compressor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy nén có khoang trượt