sixtus iv nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sixtus iv nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sixtus iv giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sixtus iv.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sixtus iv

    Italian pope from 1471 to 1484 who consented to the establishment of the Spanish Inquisition and built the Sistine Chapel (1414-1484)

    Synonyms: Francesco della Rovere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).