sissiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sissiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sissiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sissiness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sissiness

  Similar:

  effeminacy: the trait of being effeminate (derogatory of a man)

  the students associated science with masculinity and arts with effeminacy

  Spartans accused Athenians of effeminateness

  he was shocked by the softness of the atmosphere surrounding the young prince, arising from the superfluity of the femininity that guided him

  Synonyms: effeminateness, softness, womanishness, unmanliness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).