single-sideband telephony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single-sideband telephony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single-sideband telephony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single-sideband telephony.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single-sideband telephony

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điện thoại đơn biên