single-line piping layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single-line piping layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single-line piping layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single-line piping layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single-line piping layout

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơ đồ đặt một đường ống