side-note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side-note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side-note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side-note.

Từ điển Anh Việt

  • side-note

    /'saidnout/

    * danh từ

    lời chú giải ở lề