sicklepod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sicklepod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sicklepod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sicklepod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sicklepod

    cosmopolitan tropical herb or subshrub with yellow flowers and slender curved pods; a weed; sometimes placed in genus Cassia

    Synonyms: Senna obtusifolia, Cassia tora

    North American rock cress having very long curved pods

    Synonyms: Arabis Canadensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).