sialis lutaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sialis lutaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sialis lutaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sialis lutaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sialis lutaria

    Similar:

    alderfly: dark-colored insect having predaceous aquatic larvae

    Synonyms: alder fly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).