short-horned grasshopper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

short-horned grasshopper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm short-horned grasshopper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của short-horned grasshopper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • short-horned grasshopper

    grasshopper with short antennae

    Synonyms: acridid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).