shirley temple black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shirley temple black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shirley temple black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shirley temple black.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shirley temple black

    Similar:

    black: popular child actress of the 1930's (born in 1928)

    Synonyms: Shirley Temple

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).