ship's company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ship's company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ship's company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ship's company.

Từ điển Anh Việt

 • ship's company

  /'ʃips,kʌmpəni/

  * danh từ

  đoàn thuỷ thủ trên tàu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ship's company

  * kinh tế

  đoàn thủy thủ

  đoàn thủy thủ (trên tàu)

  toàn thể thuyền viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ship's company

  crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship

  Synonyms: company