ship's bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ship's bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ship's bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ship's bell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ship's bell

    Similar:

    bell: (nautical) each of the eight half-hour units of nautical time signaled by strokes of a ship's bell; eight bells signals 4:00, 8:00, or 12:00 o'clock, either a.m. or p.m.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).