serranus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serranus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serranus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serranus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • serranus

    type genus of the Serranidae: mostly small Pacific sea basses

    Synonyms: genus Serranus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).