septobasidium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septobasidium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septobasidium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septobasidium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • septobasidium

    type genus of Septobasidiaceae: smooth shelf fungi usually having a well-developed sometimes thick-walled hypobasidium

    Synonyms: genus Septobasidium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).