sephardic jew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sephardic jew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sephardic jew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sephardic jew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sephardic jew

    Similar:

    sephardi: a Jew who is of Spanish or Portuguese or North African descent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).