semirigid deliveri hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semirigid deliveri hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semirigid deliveri hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semirigid deliveri hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semirigid deliveri hose

    * kỹ thuật

    ống cấp nửa cứng (thiết bị chữa cháy)