semiquantitative analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semiquantitative analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semiquantitative analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semiquantitative analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semiquantitative analysis

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phân tích bán định lượng