semi-metallic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-metallic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-metallic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-metallic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semi-metallic

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nửa kim loại