self-restraint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-restraint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-restraint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-restraint.

Từ điển Anh Việt

 • self-restraint

  /'selfris'treint/

  * danh từ

  sự tự kiền chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-restraint

  exhibiting restraint imposed on the self

  an effective temperateness in debate

  Synonyms: temperateness