self-feeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-feeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-feeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-feeder.

Từ điển Anh Việt

 • self-feeder

  /'self'fi:də/

  * danh từ

  lò tự tiếp, máy tự tiếp (chất đốt, nguyên liệu)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-feeder

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cơ cấu tự động cấp (phôi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-feeder

  a machine that automatically provides a supply of some material

  the feeder discharged feed into a trough for the livestock

  Synonyms: feeder