self-aggrandizing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-aggrandizing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-aggrandizing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-aggrandizing.

Từ điển Anh Việt

  • self-aggrandizing

    * tính từ

    tự đề cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet