selenitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenitic.

Từ điển Anh Việt

 • selenitic

  /,seli'nitik/

  * tính từ

  (thuộc) mặt trăng; (thuộc) người trên mặt trăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selenitic

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  selenit (vôi)