seized piston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seized piston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seized piston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seized piston.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seized piston

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    pittông kẹt