segmentum basale anterlus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

segmentum basale anterlus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm segmentum basale anterlus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của segmentum basale anterlus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • segmentum basale anterlus

    * kỹ thuật

    y học:

    phân thùy đáy trước