sebaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sebaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sebaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sebaceous.

Từ điển Anh Việt

 • sebaceous

  /si'beiʃəs/

  * tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) bã nhờn

  sebaceous gland: tuyến bã nhờn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sebaceous

  * kinh tế

  bằng mỡ

  béo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sebaceous

  Similar:

  greasy: containing an unusual amount of grease or oil

  greasy hamburgers

  oily fried potatoes

  oleaginous seeds

  Synonyms: oily, oleaginous