seaworthiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaworthiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaworthiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaworthiness.

Từ điển Anh Việt

 • seaworthiness

  /'si:,wə:ðinis/

  * danh từ

  tình trạng có thể đi biển được; sự chịu đựng được sóng gió (tàu biển)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seaworthiness

  * kinh tế

  khả năng đi biển

  khả năng ra biển

  thích hợp với việc đi biển (của tàu bè)

  tính có thể đi biển được

  * kỹ thuật

  khả năng đi biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seaworthiness

  fitness to traverse the seas

  Synonyms: fitness