scouting cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scouting cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scouting cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scouting cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scouting cost

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phí tổn điều tra