scotswoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotswoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotswoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotswoman.

Từ điển Anh Việt

  • scotswoman

    * danh từ

    người đàn bà sinh ra ở xứ Xcốt-len

Từ điển Anh Anh - Wordnet