scleral veins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scleral veins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scleral veins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scleral veins.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scleral veins

    tributaries of the anterior ciliary veins that drain the sclera of the eye

    Synonyms: venae sclerales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).