schlock house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schlock house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schlock house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schlock house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schlock house

    * kinh tế

    cửa hàng bán đồ xấu