schizophrenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizophrenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizophrenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizophrenia.

Từ điển Anh Việt

 • schizophrenia

  * danh từ

  bệnh tâm thần phân liệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • schizophrenia

  * kỹ thuật

  y học:

  tâm thần phân liệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet