schistic rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schistic rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schistic rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schistic rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schistic rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá phân phiến