scandalmongering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scandalmongering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scandalmongering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scandalmongering.

Từ điển Anh Việt

 • scandalmongering

  * danh từ

  sự gièm pha; sự tung tin gièm pha

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scandalmongering

  spreading malicious gossip

  typical of tabloids

  sensational journalistic reportage of the scandal

  yellow press

  Synonyms: sensationalistic, yellow