sayboll colour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sayboll colour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sayboll colour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sayboll colour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sayboll colour

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    màu Saybolt