sassaby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sassaby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sassaby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sassaby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sassaby

    a large South African antelope; considered the swiftest hoofed mammal

    Synonyms: topi, Damaliscus lunatus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).