sanforize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanforize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanforize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanforize.

Từ điển Anh Việt

  • sanforize

    /'sænfəraiz/

    * ngoại động từ

    (nghành dệt) xử lý cho khỏi co (vải)