salubriousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salubriousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salubriousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salubriousness.

Từ điển Anh Việt

  • salubriousness

    * danh từ

    sự lành; sự tốt; tình trạng đem lại sức khoẻ (của khí hậu, không khí)

Từ điển Anh Anh - Wordnet