salmonid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmonid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmonid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmonid.

Từ điển Anh Việt

  • salmonid

    * danh từ

    (động vật học) họ cá hồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salmonid

    soft-finned fishes of cold and temperate waters