salmonella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmonella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmonella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmonella.

Từ điển Anh Việt

  • salmonella

    * danh từ

    khuẩn salmonela (loại vi khuẩn làm cho thức ăn trở thành độc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salmonella

    rod-shaped Gram-negative enterobacteria; cause typhoid fever and food poisoning; can be used as a bioweapon